Ochrana osobných údajov

Sem vložte podnadpis

Vaše osobné údaje chránim a sú u mňa v bezpečí

Vážim si Vašu dôveru, s ktorou mi svoje osobné údaje poskytujete, a preto osobné údaje spracovávam v súvislosti so zákonom č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súvislosti s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ktoré kladie nové požiadavky na ochranu osobných údajov a je všeobecne známe pod skratkou GDPR (General Data Protect Regulation).


Ochrana osobných údajov

I. Obsah a účel dokumentu

1. V tomto dokumente sú obsiahnuté informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov poskytnutých od návštevníkov webových stránok www.eko-vonavydomov.sk , zákazníkov,  záujemcov o spoluprácu, o moje služby a mnou predávané produkty.

2. Účelom tohto dokumentu je oboznámiť vás (subjekty údajov) s vašimi právami a poskytnúť zrozumiteľné informácie o tom, ako bude s osobnými údajmi zaobchádzať.

3. Vážim si Vašu dôveru, s ktorou mi svoje osobné údaje poskytujete, a preto osobné údaje spracovávám podľa: Zákon č. 18/2018 Z. z. - Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
Nariadenie (EÚ) 2016/679, tj. Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, ktoré nadobúda účinnosť 25.5.2018 a je všeobecne známe pod skratkou GDPR (General Data Protect Regulation).

Kliknutím na číslo nariadenia v predchádzajúcej vete sa dostanete priamo na text tohto predpisu a nájdete tam aj presné znenie právnych ustanovení, na ktoré v tomto texte nižšie odkazujem.

4. Obsah, ktorý na vás v tomto dokumente čaká:

I. Obsah a účel dokumentu

II. Správca osobných údajov - kto som a ako ma môžete kontaktovať?

III. Aké osobné údaje spracovávam a ako ich získavam?

IV. K akým účelom osobné údaje spracovávam, po akú dobu a čo ma k tomu oprávňuje?

V. Sprístupnenie osobných údajov iným osobám

VI. Informácie o ďalších vašich právach v oblasti ochrany osobných údajov


II. Správca osobných údajov - kto som a ako ma môžete kontaktovať?

  Miloslava Čamborová - nezávislá poradkyňa pre výrobky EuronabyCerny

Kontaktný e-mail: miloslava.camborova@gmail.com

kontaktný telefón: +421 902 641 521, moje webové stránky: www.eko-vonavydomov.sk


III. Aké osobné údaje spracovávam a ako ich získavam?

Spracovávam predovšetkým údaje, ktoré mi sami poskytnete. Týka sa to údajov, ktoré mi odovzdáte pri osobnej schôdzke, po telefóne, mailom alebo podobnou cestou (SMS správy, správy cez FB, messenger, Skype a ďalšie komunikačné aplikácie). Ide aj o údaje, ktoré vyplníte do formulára na webových stránkach. Ak spolu uzavrieme zmluvu, spoluprácu, spracovávam aj údaje poskytnuté v priebehu spolupráce. Pre podporu podnikania v "mojom" MLM slúži tzv. On-line kancelária. To je databáza na webových stránkach spoločnosti, u ktorej sme ako spolupracujúci registrovaní. Na stránky je prístup zabezpečený prístupovými údajmi a heslom a sú tu základné identifikačné údaje a údaje o činnosti jednotlivých spolupracovníkov / distribútorov. Pre mňa sú prístupné údaje ľudí mnou registrovaných a údaje o ich registrovaných v štruktúre. Ak pre spracovanie niektorých osobných údajov na konkrétne účely spracovania musím mať Váš súhlas, potom také údaje k danému účelu spracovávam len s Vaším súhlasom. Údaje mi poskytujete zásadne dobrovoľne, avšak bez ich poskytnutia v zásade (v prípade spolupráce) nemôžem vykonať registráciu. Rovnako tak bez oznámenia adresy nie je možné doručiť tovar, bez zadania e-mailu posielať informácie o novinkách a pod. Osobné údaje môžu spadať do kategórie "bežných osobných údajov" alebo môže ísť o osobitné kategórie údajov, tj. Citlivé údaje, keď pre ich spracovanie právne predpisy stanovujú prísnejšie podmienky.

A. Bežné osobné údaje, ktoré spracovávam: Meno, priezvisko, adresa, IČO, DIČ (len u podnikateľov a platcov DPH) telefónne číslo, e-mail, IP adresu, dátum registrácie, informácie o vašich obchodných výsledkoch (bodoch), pozícia, nárok na bonusy, darčeky, profilová fotografie, fotografie z našich živých stretnutí / vzdelávacích akcií, ktorých ste sa zúčastnili, videozáznamy z týchto akcií, vaše záujmy.


IV. K akým účelom osobné údaje spracovávam, po akú dobu a čo ma k tomu oprávňuje?

A. Spracovanie osobných údajov za účelom uzavretia zmluvy a plnenie zmluvných povinností

Aby som s vami mohla uzavrieť zmluvu a dodať vám vami objednaný tovar / produkty alebo služby a viesť s tým súvisiacu komunikáciu s vami, spracovávam tieto bežné osobné údaje: Meno, priezvisko, adresa, IČO, DIČ (len u podnikateľov a platcov DPH) telefónne číslo , e-mail, informácie o objednanom tovare a službách, informácie o tom, aký tovar ste si odo mňa kúpili, informácie o tom, aké služby som vám poskytla. Právnym titulom (oprávnením) pre spracovávanie týchto údajov je priamo uzavretie zmluvy a plnenie zmluvných povinností zo zmluvy uzavretej medzi nami. Takou povinností môže byť dodanie tovaru, zaslanie konkrétnych pokynov pred konaním seminára a pod. Pritom nemusí ísť vyložene o zmluvu uzavretú v klasickej tlačenej podobe, vlastnoručne podpísanú. Môže ísť napr. aj o zmluvu uzavretú ústne, telefonicky alebo vyplnením a odoslaním objednávkového formulára na webových stránkach a naším potvrdením takejto objednávky. K rovnakému účelu spracovávam aj tieto osobitné kategórie osobných údajov: údaje o zdravotnom stave, ktoré sami zdieľajú účastníci v on-line programe (členskej sekcii), podpornej FB skupine, alebo na živej akcii. Tieto údaje spracovávam len v rámci poskytovania služieb - na zodpovedanie dotazov alebo poskytnutie ďalších vysvetlení. Právnym titulom tu je zjavné zverejnenie samotným subjektom údajov. V prípade individuálnych konzultácií sú pre naplnenie účelu konzultácií tieto údaje spracovávané so súhlasom dotknutej osoby. Ak mi zdravotné údaje pošlete e-mailom, alebo iným komunikačným prostriedkom a prajete si zodpovedanie ich skúmania / konzultáciu/, potrebujem od vás súhlas k takémuto spracovaniu. Na tento účel osobné údaje spracovávam po dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami. Po skončení zmluvného vzťahu sú potom niektoré údaje uchovávané pre účely plnenia právnych povinností alebo na účely oprávneného záujmu, ako sa dočítate v nasledujúcich častiach tohto dokumentu.

B. Spracovanie osobných údajov na účely oprávnených záujmov mojich alebo tretej osoby Oprávnený záujem môže pokrývať celý rad situácií. Preto vás informujem o oprávnených záujmoch, pre ktoré osobné údaje spracovávam: · Pri podnikaní v MLM je základným oprávneným záujmom fungovania štruktúry. Za týmto účelom ako oprávnený záujem deklarujem spracovanie osobných údajov pre vzájomnú komunikáciu, odovzdávanie informácií o systéme, tovare, službách, školení, efektivitu obchodných činností. Za týmto účelom spracovávam tieto osobné údaje: meno, priezvisko, ID (identifikačné číslo pridelené v rámci registrácie), e-mail, telefón, pozícia, nárok na bonusy, darčeky. · Oprávneným záujmom je ďalej priamy marketing. Pre zasielanie obchodných oznámení budem spracovávať tieto osobné údaje svojich klientov: meno, priezvisko, adresu, e-mail, telefón. Zasielanie obchodných oznámení na váš e-mail môžete vždy jednoduchým spôsobom ukončiť tak, že mi napíšete na môj e-mail miloslava.camborova@gmail.com, že si ďalší kontakt z mojej strany neželáte. Ak by som pre zaslanie ponuky alebo informácií o novinkách používala klasickú tlačenú formu alebo telefónny hovor alebo niektorú z komunikačných aplikácií typu Skype, messenger, aj tu budem rešpektovať, ak mi dáte vedieť, že si ďalší kontakt neželáte.

C. Spracovanie osobných údajov na účely registrácie Pre podnikanie v rámci MLM je prvým krokom registrácia do systému (štruktúry). Tá prebieha zadaním údajov na webovom rozhraní spoločnosti, ktorej produkty / služby / sú v rámci MLM ponúkané. Na základe vášho súhlasu (ktorý mi udelíte buď výslovne, napr. v maile so zaslanými údajmi, alebo pri poskytnutí údajov ústne alebo aj iným jednoznačným spôsobom) spracovávam na zabezpečenie registrácie (vyplnenie formulára) tieto osobné údaje: meno, priezvisko, adresu, e-mail , telefón.

D. Spracovanie osobných údajov na marketingové účely Ak nie ste zatiaľ mojím klientom, budem vám zasielať svoju ponuku služieb a produktov, informácie o nových článkoch a ďalšie podobné oznámenia iba v prípade, že mi k tomu udelíte svoj súhlas (kliknutím na tlačidlo u webového formulára alebo na príslušný odkaz v e-maili, alebo osobne). Len s vaším súhlasom spracovávam (zverejňujem za účelom prezentácie môjho podnikania, služieb a produktov) údaje napísané vo vašich referenciách (alebo údaje povedané, ak má referencie podobu videa), rovnako ako fotografie a videá z organizovaných živých akcií. Pred tým, než mi váš súhlas udelíte, vás vždy budem informovať o tom, k akým údajom a k akému konkrétnemu účelu spracovania sa bude súhlas vzťahovať. Ak nie je výslovne u daného súhlasu uvedené inak, udeľujete ho na 5 rokov. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Ak však niektoré vaše osobné údaje spracovávam aj na základe iného právneho titulu (pozri pod predchádzajúcimi písmenami článku IV.), Budem pre tieto účely osobné údaje spracovávať aj po odvolaní vášho súhlasu, pretože k takýmto konkrétnym účely súhlas potrebný nie je.

V. Sprístupnenie osobných údajov iným osobám

So zaistením niektorých našich zmluvných alebo zákonných povinností mi pomáhajú ďalšie osoby, ktoré sú v pozícii spracovateľov, jedná sa najmä o prepravcov, v prípade fyzického zaslania produktov. Jedná sa o poskytnutie údajov pre prepravcov a to: Meno, priezvisko, adresa a telefónne číslo.


VI. Informácie o ďalších vašich právach v oblasti ochrany osobných údajov

A. Právo na prístup k osobným údajom

Ide o právo na potvrdenie, či spracovávam vaše osobné údaje a ak áno, potom na prístup k týmto údajom a informáciám o ich spracovaní.

B. Právo na opravu osobných údajov

Ide o právo na to, aby som bez zbytočného odkladu opravila nepresné osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. S prihliadnutím na účely spracovania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia (v ktorom uvediete údaje úplné).

C. Právo na vymazanie osobných údajov (právo "byť zabudnutý")

V prípadoch ustanovených zákonom alebo GDPR máte právo požadovať, aby som bez zbytočného odkladu vymazala vaše osobné údaje (v GDPR sú dôvody uvedené v čl. 17, vrátane uvedenia výnimiek, kedy sa výmaz nevykoná).

D. Právo na obmedzenie spracovania

V prípadoch ustanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovať, aby som obmedzila spracovanie vašich osobných údajov.

E. Právo na prenosnosť údajov

Za podmienok stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získať svoje osobné údaje a odovzdať ich inému správcovi. Ak je to technicky možné, máte právo požadovať priamo odovzdanie inému správcovi.

F. Právo namietať V prípadoch, keď osobné údaje spracovávam na účely oprávnených záujmov, máte právo namietať proti takémuto spracovaniu a potom naďalej nebudem údaje spracovávať, ak môj oprávnený záujem nebude prevažovať nad vašimi záujmami alebo právami a slobodami. Ak je oprávneným záujmom priamy marketing, potom má vznesenie námietky vždy za následok ukončenie ďalšieho spracovania na účely priameho marketingu.

G. Právo sťažovať sa u dozorného úradu Ak sa domnievate, že dochádza k porušovaniu vašich práv v oblasti ochrany osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov. Bližšie informácie o úrade aj ochrane osobných údajov nájdete priamo na stránkach úradu www.uoou.sk


Aktuálne znenie tohto dokumentu nájdete vždy na stránkach www.eko-vonavydomov.sk. Toto znenie je účinné od 25. mája 2018